E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Poslovna informatika

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Drugi semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Faruk Ukić

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          7.5

Poslovna informatika

Sadržaj predmeta

 1. Informacione tehnologije i razvoj
 2. Tehnologije-glavne komponente. Područja primjene. Budući trendovi
 3. Primjena informatike u ekonomskim istraživanjima
 4. Softver: razvoj i vrste Sistemski softver. Aplikativni softver. Programski jezici
 5. Organizacija i upravljanje podacima u računaru
 6. Informacioni i upravljački sistemi
 7. Poslovni informacioni sistemi
 8. Informacioni sistemi za podršku odlučivanju i business intelligence
 9. Kolaboracijski sistemi
 10. Računarske mreže i Interent
 11. Elektronsko poslovanje
 12. Digitalne transformacije

Cilj predmeta

Sticanje i nadogradnja teoretskih i aplikativnih znanja iz oblasti informatike, informacionih sistema i tehnologija, te sticanje potrebne osnove za budući rad uz podršku računara i očekivane promjene u informaciono-komunikacionim tehnologijama s posebnim akcentom na primjenu u ekonomiji.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, prezentacija i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 10%
 • Vježbe 5%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminarski rad 5%
 • Usmeni ispit – 40%

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada ili case study. Pismeni dio ispita, te seminarski rad ili case study su preduvjeti za završni usmeni ispit.

Kompetencije

 1. Imati potpunu sliku o funkciji informacionokomunikacionih tehnologija u raznim aspektima rada i rješavanja ekonomskih zahtjeva i problema primjenom komunikacionih tehnologija;
 2. Bit će u stanju da se koriste izabranim softwerima opće i posebne namjene, kao osnove za njihov budući rad, rješavanje problema uz podršku računara i za osvajanje novih znanja i tehnologija u oblastima ekonomije.
 

Literatura

Obavezna

 1. Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M., (ur) 2012. Poslovna informatika, Zagreb: Element d.o.o.
 2. Stankić, R., 2008. Poslovna informatika. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 3. Panian, Ž., 2005. Poslovna informatika za ekonomiste, Zagreb: Masmedia d.o.o.
 4. Lagumdžija, Z. i grupa autora, 2004. Microsoft office aplikacije u poslovanj

Dodatna

 1. Šehanović, J., Hutinski, Ž., Žugaj, M., 2002. Informatika za ekonomiste. Pula: Sveučilištet u Rijeci.
 2. Laudon, K.C., Laudon, P.J., 2014. Menagement Information System. Prentice Hall.
 3. Unkić, F., 2014. E-mail marketing. Tešanj: Opća biblioteka Tešanj.
 4. Lagumdžija, Z., 1999. Informatika (Trilogija). Sarajevo: L Promotions i Ekonomski fakultet.