E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Poslovna statistika

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Treći semestar

Profesor:    Prof. dr. sc Emina Resić

Odsijek:      Menadžment 

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Statistika i statistička istraživanja
 2. Programska podrška za statističku analizu podataka i modela
 3. Empirijske distribucije frekvencija
 4. Mjere centralne tendencije i mjere varijacije
 5. Mjere oblika distribucije
 6. Mjere koncentracije
 7. Jednostavna linearna regresija, metod najmanjih kvadrata, mjere reprezentativnosti modela
 8. Višestruka regresija, analiza varijanse
 9. Indeksi i mjerenje evolucije
 10. Vremenske serije – modeli trenda
 11. Primjena teorije vjerovatnoće u ekonomiji (teorijske distribucije vjerovatnoće, metode uzoraka, procjena intervala povjerenja parametara osnovnog skupa, testiranje hipoteza o parametrima osnovnog skupa)

Cilj predmeta

Savladavanje osnovnih statističkih metoda i modela i njihova primjena u ekonomiji.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 15%
 • Vježbe 10%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Ostale aktivnosti – 30% 
 • Usmeni ispit – 5%

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

 1. Biti osposobljen za korištenje i interpretiranje osnovnih statističkih pokazatelja u jednodimenzionalnoj deskriptivnoj statistici
 2. Biti osposobljen za razumijevanje i korištenje regresiono-korelacione analize
 3. Biti osposobljen za razumijevanje i korištenje modela za analizu vremenskih nizova
 4. Biti osposobljen za razumijevanje i korištenje teorije vjerovatnoće u cilju kreiranja intervala povjerenja i provođenja odabranih parametarskih statističkih testova.
 

Literatura

Obavezna

 1. Somun-Kapetanović, R., 2014. Statistika u ekonomiji i menadžmentu. Sarajevo: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
 2. Dumičić, K., Bahovec, V. (ur.), 2011. Poslovna statistika. Zagreb: Element d.o.o.
 3. Resić, E., 2006. Zbirka zadataka iz statistike. Sarajevo: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Dodatna

 1. Newbold, P., Carlson, W. L. i Thorne, B., 2010. Statistika za poslovanje i ekonomiju. Zagreb: Mate d.o.o.
 2. Lovrić, M., Komić, J., Stević, S., 2006. Statistička analiza metodi i primjena. Banja Luka: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci.
 3. Šošić, I., 2006. Primjenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga. 4. Barnett, A. B., Ziegler, M. R. i Byleen, K. E., 2006. Primijenjena matematika. Zagreb: Mate d. o. o. 5. Lučić, B., 1996. Statistika. Sarajevo: Ekonomski fakultet.