E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Poslovni engleski ili poslovni njemački

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Doc. dr. Aida Džiho 

                     Prof. dr. Belma Polić

Odsijek:      Menadžment 

                    Finansije i Računovodstvo

ECTS:          5

Rezultat ispita

Sadržaj predmeta

 1. Usmena korespondencija
 2. Propozicije
 3. Poslovne fraze
 4. Trgovačka korespondencija: ponude, zahtjevi, žalbe, ugovaranje
 5. Finansijski engleski: gotovinski tok, bilansne pozicije, iznosi, provizije
 6. Korespondencija radnih odnosa: ugovaranje, pozicije u privrednom subjektu, opis prava i obaveza
 7. Korespondencija menadžmenta: ugovaranje sastanaka, interno i eksterno izvještavanje, zapisi sastanaka
 8. Međunarodna trgovina -INCOTERMS
 9. Marketinška korespondencija: kampanje, prodajni miks, plasiranje, brendiranje
 10. Komunikacija sa kupcima

Cilj predmeta

Upoznati studente s osnovnim terminima, propozicijama i konstrukcijama usmene i pismene korespondencije u poslovnom svijetu.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 10%
 • Vježbe 5%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminarski rad 10%
 • Ostale aktivnosti – 5% 
 • Usmeni ispit – 30%          

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave izrada seminarskog rada (opciono).

 

Kompetencije

Korištenje usmene i pismene poslovne korespondencije; i Sačinjavanje internog i eksternog poslovnog izvještavanja.

 

Literatura

Obavezna

 1. Mackenzie, I., 2010. English for Business Studies, Cambridge: Cambridge University Press2.
 2. Strut, P., 2000. Business Gramar in Usage. Longman

Dodatna

 1. Krsmanović, Z., 2004. English for Economists and Managers, Kragujevac: Grafičar.
 2. Popović, Lj., Mirić, V., 2002. Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima. Beograd: Zavet.