E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Poslovno odlučivanje

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Šesti semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Emir Kurtić

Odsijek:      Menadžment

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pojam i definicija poslovnog odlučivanja
 2. Teorija poslovnog odlučivanja
 3. Faktori poslovnog odlučivanja
 4. Faze u procesu poslovnog odlučivanja
 5. Tehnike i modeli poslovnog odlučivanja
 6. Tehnike i modeli odlučivanja u kriznim situacijama preduzeća
 7. Informacioni sistemi kao osnova poslovnog odlučivanja

Cilj predmeta

Upoznati studente sa sistemskim pristupom donošenja poslovnih odluka na svim menadžerskim nivoima.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

Metode provjere znanja

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

Sposobnost procjene i donošenja poslovnih odluka

Literatura

Obavezna

 1. Sikavica, P., Hunjak, T., Ređep Begičević, N., Hernaus, T. 2014. Poslovno odlučivanje, Zagreb: Školska knjiga. 
 2. Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H. i Tipurić, D., 1999. Poslovno odlučivanje. Zagreb: Informator.

Dodatna

 1. Pavličić, D., 2011. Teorija odlučivanja. Beograd: Ekonomski fakultet.
 2. Barković, D., 2009. Menadžersko odlučivanje. Osijek: Ekonomski fakultet.