E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Poslovno pravo

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Alaudin Brkić

Odsijek:      Menadžment 

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          7

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Građansko i obligaciono pravo
 2. Kompanijsko pravo
 3. Institucionalni oblici finansijskog kapitala
 4. Stečaj i redovna likvidacija
 5. Ugovor o prodaji
 6. Ugovori o zastupanju
 7. Ugovori o uslugama
 8. Ostali ugovori poslovnog prava (ugovor o građenju, ugovor o licenci, ugovor o osiguranju)
 9. Vrijednosni papiri
 10. Pravo konkurencije

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovama obligacionog prava, kompanijskog prava, stečajnog prava, ugovorima poslovnog prava, vrijednosnim papirima i pravom konkurencije. Upoznavanje studenata sa osnovnim postulatima pravne nauke

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 15%
 • Vježbe 10%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminarski rad
 • Ostale aktivnosti – 5% 
 • Usmeni ispit – 30%          

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada.

 

Kompetencije

Sposobnost korištenja pravnih instrumenata i ugovora u poslovanju.

 

Literatura

Obavezna

 1. Trifković, M., Simić, M., Trivun, V., Silajdžić, V. i Mahmutćehajić F., 2014. Poslovno pravo – osnovi prava i obligacija, privredna/trgovačka društva. Sarajevo: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
 2. Trifković, M., Simić, M., Trivun, V., Silajdžić, V. i Mahmutćehajić F., 2004 i 2013. Poslovno pravo – ugovori, hartije od vrijednosti i pravo konkurencije. Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu
 3. Bikić, E. i dr. 2011. Osnove građanskog obligacionog i poslovnog prava, Zenica (skripta).

Dodatna

 1. Čović, Š., 2003. Poslovno pravo – statusno pravo i pravo privrednih društava, Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.
 2. Rizvanović, E., 2013. Poslovno pravo – natjecanje, osnivanje, prestanak poslovnih subjekata, Sarajevo, Privredna štampa d.o.o.
 3. Vasiljević, M., 2016. Trgovinsko pravo, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
 4. Vasiljević, M., 2016. Kompanijsko pravo, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.