E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Projektni menadžment

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Osmi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Rifet Đogić 

Odsijek:      Menadžment preduzeća

ECTS:          4

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Osnovne  karakteristike projekta
 2. Osnovni elementi projekta
 3. Vrste projekata
 4. Potreba  upravljanja projektima
 5. Elementi upravljanja projektima
 6. Projektni ciklus
 7. Izrada izvještaja o završetku projekta
 8. Tehnike evaluacije uspješnosti projekta
 9. Projektni  način organiziranja
 10. Moguće uloge pojedinaca u projektu
 11. Metode i tehnike upravljanja projektima

Cilj predmeta

Upoznati studente sa vrstama i osnovnim karakteristikama  projekta, vrstama projektne dokumentacije,  procedurom izrade i realizacije  projekta, metodama praćenja realizacije projekta i vođenjem potrebne dokumentacije. Osposobljavanje studenata za aktivno učešće u svim fazama projektnog ciklusa.

 

Nastavne metode

Pored redovnih predavanja, aktuelne teme obrađuju se kroz sudjelovanje studenata na sljedeće načine: poslovni slučajevi (koje je pripremio nastavnik ili studenti u saradnji s nastavnikom). Nastava je interaktivna te se podržavaju razgovori i rasprave.

 

Metode provjere znanja

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

 • Definiranje, planiranje i izrada projekata
 • Izrada izvještaja o realizaciji i evaluacija konkretnog projekta
 

Literatura

Obavezna

 1. Project Management Institute: Vodič kroz znanje o upravljanju projektima (vodič kroz PMBOK), četvrto izdanje, prevod, Zagreb: Mate d.o.o.

Dodatna

 1. Omazić, M.A. i Baljkas, S., 2005. Projektni menadžment. Zagreb: Sinergija.
 2. Jovanović, P., 2006. Upravljanje projektom – Project management. Beograd: FON.
 3. Buble, M., 2010. Projektni menadžment, Split: Minerva.
 4. Đuričin, D., Lončar, D., 2015. Menadžment pomoću projekata, Beograd: Ekonomski fakultet