E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Strateški menadžment

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Sedmi semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Dijana Husaković

Odsijek:      Menadžment preduzeća

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u strateški menadžment
 2. Proces strateškog menadžmenta i nivoi strategije
 3. Misija, vizija i strateški ciljevi
 4. Strateška analiza
 5. Predviđanje budućnosti i scenario tehnika
 6. Konkurentska prednost
 7. Osnovna strateška usmjerenja
 8. Strategije složenih preduzeća
 9. Implementacija strategije
 10. Strateško planiranje i kontrola

Cilj predmeta

Upoznavanja s relevantnim aspektima savremene teorije strateškog menadžmenta, te s načinima oblikovanja, analize i provedbe poslovne strategije preduzeća.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Analiza slučaja
 4. Diskusije
 5. Prezentacije
 

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit (dva testa)      60%
 • Usmeni ispit      30%
 • Aktivnosti      10%

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

 1. Analiziranje internog i eksternog okruženja organizacije
 2. Osposobljavanje za praktičnu primjenu formalnog procesa strateškog menadžmenta
 

Literatura

 1. Buble, M. (ur.), 2005. Strategijski management. Split: Ekonomski fakultet
 2. Todosijević, R., 2008. Strategijski menadžment – teorijske postavke 1. Subotica: Ekonomski fakultet
 3. Todosijević, R., 2008. Strategijski menadžment – metode i tehnike 2. Subotica: Ekonomski fakultet
 4. Milisavljević, M., 2002. Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Institut ekonomskih nauka
 5. Coultard, M., 2010. Strategijski menadžment na delu. Beograd: Data status
 6. Thompson, A. A. Jr. and Strickland III, A. J., 2002. Strategic Management: Concepts and Cases. 13th ed. McGraw-Hill/Irwin.