E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Upravljačko računovodstvo, odlučivanje i kontrola

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Doc dr. sc. Leila Demirović

                     Prof. dr. sc. Haris Jahić

Odsijek:      Računovodstveni i reviziski menadžment

ECTS:          7.5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Funkcije upravljačkog računovodstva
 2. Upravljanje zalihama i mjerenje rezultata
 3. Informacije za odlučivanje
 4. Informacije za planiranje i mjerenje rezultata
 5. Funkcije i tipovi transfernih cijena
 6. Interna kontrola
 7. Strateško upravljačko računovodstvo
 8. Kvantitativne metode u upravljačkom računovodstvu

Cilj predmeta

Korištenje alata upravljačkog računovodstva u procesu odlučivanja i kontrole.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Analize istraživanja
 3. Grupni rad sa studentima
 

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit,
 • Seminarski rad  

Kompetencije

Upravljanje računovodstvenim informacijama, Sačinjavanje internog izvještavanja, Priprema, razvoj i upotreba politika u poslovnom odlučivanju.

 

Literatura

Obavezna

 1. Schuster, P., Transfer Prices and Management Accounting, Springer, 2015.
 2. Drury, C., Management and Cost Accounting, 8th ed., Cengage Learning, 2012.
 3. Proctor, R., Managerial Accounting, 4th ed., Pearson, 2012.
 4. Horngren, Ch., Foster, G. i Datar, S.M., Osnove troškovnog računovodstva; Upravljački aspekt, 2002. (odabrana poglavlja)
 5. Internal Control — Integrated Framework, COSO, 2013.

Dodatna

 1. Mowen, M. M., Hansen, D. R., Heitger, D. L., Cornerstones of Managerial Accounting, 5th ed., Cengage Learning, 2014.
 2. Burritt, R. L., Schaltegger, S., Bennett, M., Pohjola, T., Csutora, M., Environmental Management Accounting and Supply Chain Management, Springer, 2011.
 3. Aktuelni članci po izboru