E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Uvod u ekonomiju

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Hasan Mahmutović

Odsijek:      Menadžment 

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultat ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pojmovne i metodološke osnove ekonomije kao nauke
 2. Temeljni ekonomski pojmovi i problemi
 3. Tržište
 4. Faktorska tržišta
 5. Korisnost, tražnja i ponašanje potrošača
 6. Efikasnost tržišta
 7. Nesavršenosti tržišta
 8. Ekonomska uloga države
 9. Novac i inflacija
 10. Mjerenje ukupne ekonomske moći
 11. Ekonomski razvoj i globalizacija
 12. Razvoj ekonomske misli

Cilj predmeta

Upoznati studente sa osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama i omogućiti im uspješno savladavanje gradiva u ostalim stručnim predmetima.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 15%
 • Vježbe 10%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminarski rad
 • Ostale aktivnosti – 5% 
 • Usmeni ispit – 30%          

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

 

Kompetencije

Razumijevanje osnovnih ekonomskih kategorija

 

Literatura

Obavezna

 1. Hodžić, K. i Mahmutović, H., 2009. Uvod u ekonomiju. Zenica: Ekonomski fakultet.
 2. Čaušević, F., 2010. Osnove ekonomije. Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu

Dodatna

      1. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., 2011. Ekonomija XIX Izdanje. Zagreb: Mate.d.o.o