Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Opšte informacije

Magistarski postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici je pokrenut kao odgovor na stalne promjene u užem i širem okruženju koje zahtijevaju kontinuirano stvaranje novih vrijednosti i visokoobrazovane stručnjake koji mogu kreativno i uspješno odgovoriti na izazove. Prva generacija postdiplomaca upisana je akademske 2006/2007 godine. Studij traje dvije godine i sastoji se od četiri semestra, a po završetku studija dobija se zvanje magistar ekonomskih nauka.

Stalni rast saznanja u oblasti ekonomskih nauka zahtijevao je česte izmjene nastavnih planova i programa, i prilagođavanja novoj ekonomskoj i društvenoj realnosti. U nastojanju da se što je moguće više intenziviraju aktivnosti na međunarodnom priznavanju diploma i daljoj implementaciji Bolonjskog procesa Fakultet je od akademske 2009/2010. godine počeo sa realizacijom jednogodišnjeg master studija koji traje dva semestra sa ukupno 60 ECTS bodova.

Studij je baziran na usvajanju savremenih naučnih i istraživačkih dostignuća iz oblasti ekonomije i namijenjen je prvenstevno diplomiranim ekonomistima, ali i svim diplomiranim studentima ostalih srodnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i izvan nje, koji žele unaprijediti i poboljšati svoja znanja iz ove naučne oblasti.

Kandidat koji završi drugi ciklus studija stiče akademsku titulu i zvanje magistar ekonomije.”

Lista predmeta po studijskim programima

Ostale informacije

Studijski programi

Drugi ciklus studija organizuje se i izvodi prema utvrđenim studijskim programima za određene studijske odsjeke. Studijski programi su koncipirani u skladu sa postojećim usmjerenjima i naučnim oblastima koje se izučavaju na prvom ciklusu studija.

Studij „Menadžment preduzeća” je namijenjen onima koji žele kombinovati analitička znanja iz ekonomije i businessa sa praktičnim znanjima i vještinama menadžmenata. Rezultat ovog studija treba da budu ne samo budući menadžeri već i tzv. poslovni analitičari (business analysts) sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa. Ovaj program pruža najprije osnovna znanja iz ekonomije, biznisa i menadžmenta, a zatim osigurava menadžerska znanja i alate u pojedinim područjima kao što su: marketing menadžment, operacijski menadžment, informacijski menadžment itd. Pored navedenih znanja, budući menadžeri se kroz kvantitativne predmete obrazuju za korištenje analitičkih metoda i tehnika u savremenom upravljanju.

Studij „Računovodstveni i revizijski menadžment” je namijenjen onima koji žele kombinovati analitička znanja iz ekonomije i businessa sa praktičnim znanjima i vještinama koje se izučavaju računovodstvom. Rezultat ovog studija treba da budu ne samo budući računovođe već i tzv. poslovni analitičari (business analysts) sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa i analize finansijskih izvještaja što im omogućuje prikupljanje informacija za donošenje poslovnih odluka. Ovaj program pruža najprije osnovna znanja iz ekonomije, biznisa i menadžmenta, a zatim osigurava računovodstvena i revizijska znanja i alate u pojedinim područjima kao što su: interna revizija, finansijsko izvještavanje, računovodstvo troškova itd.

Studij „Lokalni ekonomski razvoj i politika“ je namijenjen onima koji žele da steknu potrebna znanja i profesionalne kompetencije u kreiranju razvojnih dokumenata lokalnih zajednica, te samostalnom obavljanju poslovnih analiza i istraživačkih procesa u privatnom i javnom sektoru. Budući magistri ekonomije nakon okončanja studijskog programa „Lokalni ekonomski razvoj i politika“, će biti osposobljeni da odgovore na predstojeće izazove u nekim usko specijaliziranim područjima od vitalnog interesa za razvoj lokalnih ekonomskih politika i upravljanja procesima planiranja različitim razvojnim projekata u privatnom sektoru, kao što su ekonomska analiza, ekonomsko istraživanje, izrada strateških dokumenata za održivi rast i razvoj, odnosno upravljanja procesima razvoja elemenata poduzetničke infrastrukture i sprovođenja niza neophodnih institucionalnih reformi u zemljama u tranziciji.

Studij „Poslovne i javne finansije“ je namijenjen onima koji žele da unaprijede stečena znanja i vještine u rješavanja konkretnih problema iz područja poslovnih i javnih finansija u zemljama u tranziciji. Studijski program je struktuiran s ciljem pokrivanja više disciplina iz naučne oblasti finansija, kao što su: bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju, javne finansije i budžetiranje, finansijsko planiranje, analiza i kontrola i modeli u finansijskom menadžmentu. Budući magistri ekonomije nakon okončanja studijskog programa „Poslovne i javne finansije“, će biti osposobljeni za obavljanje poslova: finansijske analize, finansijskih ulaganja, upravljanja rizicima, kreiranja i izvršavanja budžeta, procjene efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti javnog finansiranja, procjene efekata budžetskih politika, finansijskog upravljanja u javnom sektoru, procjene vrijednosti preduzeća, upravljanja investicijama i upravljanja poslovnom aktivom i obavezama preduzeća.

Osnovni cilj navedenih studijska programa osim naučnog i stručnog obrazovanja magistara ekonomije iz definiranih područja je orijentiran i na nastavak daljih akademskih istraživanja u okviru doktorskih studija po bolonjskom modelu (proces uspostave doktorskog studija je u toku).

Magistarski rad

Magistarski studij završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom magistarskog rada u skladu sa studijskim programom i Statutom Univerziteta.

Magistarski rad predstavlja samostalan naučno-istraživački i stručni rad kandidata, kojim on pokazuje da je ovladao određenom problematikom i da može samostalno da postavlja i rješava naučno-istraživačke i stručne probleme/zadatke.

Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici – pogledaj

Prilikom prijave teme magistarskog rada potrebno je popuniti i dostaviti sljedeće formulare:

Izjava o autentičnosti – pogledaj

Forma prijave teme za izradu magistarskog rada – skini

Prijava teme magistarskog rada – skini

 CV – skini

Nastavni plan

Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, praktične vježbe, konsultacije, analizu studija slučajeva, te pisanje pristupnih radova.

Predmeti su svrstani u tri grupe: zajednički predmeti, koje slušaju svi studenti postdiplomskog studija bez obzira na smjer, obavezni smjerski predmeti i izborni predmeti. Ova diverzifikacija omogućava fleksibilnost, te aktivno učešće studenata u kreiranju studija prema vlastitom polju interesovanja. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog ciklusa donese odluku za koje izborne predmete će se organizovati nastava, a na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.

Inovirani nastavni plan i program II (drugog) ciklusa studija akademska 2015/16.

  • Studijski program Menadžment preduzeća – pogledaj
  • Računovodstveni i revizijski menadžment – pogledaj

Nastavni plan i program II (drugog) ciklusa studija akademska 2016/17.

  • Studijski program Lokalni ekonomski razvoj i politika – pogledaj
  • Poslovne i javne finansije – pogledaj

Inovirani nastavni plan i program II (drugog) ciklusa studija akademska 2020/21.

  • Menadžment preduzeća – pogledaj
  • Računovodstveni i revizijski menadžment – pogledaj

Inovirani nastavni plan i program II (drugog) ciklusa studiranja akademska 2022/2023.

  • Menadžment preduzeća – pogledaj
  • Poslovne i javne finansije – pogledaj
  • Računovodstveni i revizijski menadžment – pogledaj
  • Lokalni ekonomski razvoj i politika – pogledaj
en_USEN