E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA ALEKSANDRE BAŠKARAD

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA ALEKSANDRE BAŠKARAD, DIPL.EKONOMIST

POD NASLOVOM:

UTJECAJ UPRAVLJANJA LANCEM SNABDIJEVANJA NA POSLOVNE PERFORMANSE BOSANSKOHERCEGOVAČKIH PODUZEĆA

Pred Komisijom u sastavu:

  1. sc. Dijana Husaković, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast „Menadžment i organizacija”, predsjednik;
  2. sc. Elvir Čizmić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast: „Menadžment i organizacija”, mentor i član;
  3. sc. Dženan Kulović, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Menadžment i organizacija”, član;

Zamjenik člana: Alaudin Brkić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Građansko pravo“;

Sekretar:  Ilma Dedić-Grabus, MA, v.asistent

Javna odbrana magistarskog rada će se održati
u petak, 22.10.2021. godine, sa početkom u 09,30 sati u
Sali 3., zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Broj: 06-400-302-1026/21
Zenica, 28. 09. 2021. godine

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Arhiva