Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Ekonomska teorija i politika

Predmeti

Uvod u ekonomiju

Ekonomika preduzeća

Mikroekonomija

Makroekonomija

Ekonomska politika i ekonomski razvoj

Međunarodna ekonomija

Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

Ekonomija rada

Digitalna ekonomija

Makroekonomske strategije

Lokalni ekonomski razvoj

Industrijska politika

Ekonomija javnog sektora

Izrada i evaluacija razvojnih projekata

Ekonomija BiH i EU

Komparativni ekonomski sistemi

Lokalna i regionalna uprava

Marketing

Predmeti

Marketing

Međunarodni marketing

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Marketing menadžment

Marketing u trgovini

Marketing strategija 

Marketing 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Menadžment

Predmeti

Osnove menadžmenta

Organizacija

Poduzetništvo

Društvena odgovornost preduzeća

Opšeracijski menadžment

Menadžment ljudskih resursa

Korporativni menadžment

Poslovno odlučivanje 

Planiranje I analiza poslovanja

Strateški menadžment

Krizni menadžment

Projektni menadžment

Međunarodni menadžment

Menadžment inf. sistema (MIS)

Kompenzacijski menadžment

Upravljanje kvalitetom

Menadžment inovacija

Menadžment MSP

Menadžment NO 

Organizaciono ponašanje

Poslovno restrukturiranje

Teorija i praksa liderstva

Upravljanje poslovnim rizicima

Menadžment u javnom sektoru

Preduzetnički menadžment

Poslovna strategija

Strateške alijanse

Konkurentnost preduzeća

Menadžment zasnovan na vrijednosti (VBM)

Savremeni koncepti menadžmenta

Krizni menadžment

Zdravstveni menadžment

Poduzetništvo u zdravstvu

Zdravstveni menadžment sa ekonomikom zdravstva

Menadžment

Menadžment

Upravljanje ljudskim resursima

Preduzetnički menadžment

Finansije i računovodstvo

Predmeti

Poslovne finansije

Računovodstvo

Javne i monetarne finansije finansije

Finansijsko računovodstvo

Finansijski menadžment

Troškovno računovodstvo

Menadžersko računovodstvo

Eksterna revizija

Teorija i analiza bilansa

Finansijski kontroling

Finansijska tržišta i institucije

Finansijska i aktuarska matematika

Finansijsko izvještavanje
Vrednovanje preduzeća
Bankarstvo

Portfolio analiza

Upravljanje finansijskim rizicima

Lične finansije

Investiciono bankarstvo

Fiskalni sistemi

Računovodstvo NO

Međunarodno računovodstvo

Državna revizija

Evaluacija i procjena

Računovodstvo i oporezivanje

Finansijsko računovodstvo, izvještavanje prezentacija

Upravljačko računovodstvo i kontrola

Interna revizija, upravljanje rizicima i strateško upravljanje organizacijom

Upravljanje zaradama i oporezivanje

Prognoziranje zasnovano na finansijskom izvještavanju

Državna revizija

Računovodstvo budžeta i planiranje

Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji

Finansijsko planiranje, analiza i kontrola

Javne finansije i budžetiranje 

Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju 

Modeli u finansijskom menadžmentu 

Analiza i vrednovanje učinaka u javnom sektoru 

Finansijski derivati

Portfolio analiza 

Finansijski derivati 

Računovodstvo i finansije

Upravljanje troškovima

Kvantitativna ekonmija

Predmeti

en_USEN