Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Naučno-nastavno vijeće

U skladu sa članom 70. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine ZDK“, broj: 12/22), Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo organizacione jedinice i čine ga svi nastavnici i po jedan predstavnik saradnika matičnih katedri te organizacione jedinice u radnom odnosu kao i izabrani studenti.

Članovi Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, su:

 1. dr.sc. Nedžad Polić, predsjedavajući
 2. prof.dr.sc. Ajla Muratović-Dedić
 3. dr.sc. Jasmina Džafić
 4. dr.sc. Nino Serdarević
 5. dr.sc. Almir Alihodžić
 6. dr.sc. Rifet Đogić
 7. dr.sc. Dijana Husaković
 8. dr.sc. Suvad Isaković
 9. prof.dr.sc. Dženan Kulović
 10. dr.sc. Jasmin Halebić
 11. dr.sc. Alem Merdić
 12. Ilma Dedić Grabus, MA, viši asistent
 13. Nermana Mahmić Muhić, MA, v.asistent
 14. Adna Razić, predstavnik I ciklusa studija,
 15. Adnan Spahić, predstavnik II ciklusa studija
 16. Elman Nadžaković, predstavnik III ciklusa studija,

Djelokrug rada Naučno-nastavnog vijeća je propisan članom 70. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine ZDK“, broj: 12/22) i članom 113. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), kako slijedi:

(1) Djelokrug rada naučno-nastavnog, odnosno umjetničko-nastavnog vijeća, je:

a) donosi odluke o svim akademskim, nastavnim, naučnim i stručnim pitanjima u okviru svoje nadležnosti;

b) predlaže i samovrednuje nastavni plan i program za sve cikluse studija;

c) vrši preispitivanje nastavnih planova i programa za sve cikluse studija i to najmanje jednom po isteku ciklusa studija;

d) donosi opće akte fakulteta/akademije;

e) imenuje i razrješava dužnosti dekana javnim glasanjem osim ako članovi NNV-a ne odluče da se izjašnjavaju tajnim glasanjem;

f) na prijedlog dekana imenuje i razrješava dužnosti prodekane i predsjedavajućeg NNV/UNV javnim glasanjem osim ako članovi NNV-a ne odluče da se izjašnjavaju tajnim glasanjem;

g) predlaže Senatu Univerziteta programe naučnoistraživačkog i umjetničkog rada, te program stručnog usavršavanja;

h) vrši internu evaluaciju stanja (samoevaluacija) s prijedlogom mjera poboljšanja jednom godišnje;

i) utvrđuje personalni sastav NNV-a i matičnih katedri na početku svake akademske godine;

j) imenuje komisiju, odobrava temu i mentora za izradu magistarskog rada;

k) predlaže Senatu Univerziteta sastav komisije za ocjenu i podobnost teme i kandidata, komisije za ocjenu i odbranu doktorskog, te predlaže usvajanje izvještaja komisije za ocjenu i odbranu doktorskog rada;

l) utvrđuje prijedlog plana pokrivenosti nastave (nastavnički tim) za akademsku godinu, odnosno za realizaciju nastavnih planova i programa sva 3 (tri) ciklusa;

m) utvrđuje prijedlog za raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;

n) razmatra zahtjeve i utvrđuje prijedloge za naučno i stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu o čemu odluku donosi Senat Univerziteta;

o) utvrđivanje prijedloga za izbor kandidata u akademska zvanja;

p) iniciranje prijedloga za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus i počasnog doktorata nauka od strane najmanje 2 (dva) NNV/UNV fakulteta/akademije;

q) donosi odluke o odobrenju izrade predmetnog udžbenika, o imenovanju recenzenata i usvajanju recenzionih izvještaja, na prijedlog nadležne katedre, a u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti;

r) na prijedlog dekana bira i razrješava dužnosti predstavnika fakulteta/akademije u organe Univerziteta, na način utvrđen ovim Statutom i drugim općim aktima;

s) utvrđuje prijedloga broja studenata za upis na sve cikluse studija;

t) vrši izbor studenata-saradnika (demonstratora) na stručnim studijskim predmetima;

u) odlučuje o prigovorima studenata na odluke dekana o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima studenata;

v) analizira rezultate prolaznosti studenata i predlaže mjere za poboljšanje prolaznosti i efikasnosti studija;

w) utvrđuje raspored ispitnih rokova za narednu akademsku godinu na prijedlog prodekana za nastavu;

x) usvaja raspored diplomanata po katedrama za izradu i odbranu diplomskih radova, te imenuje mentora za izradu i odbranu diplomskih radova;

y) ocjenjuje i prati ankete studenata o radu nastavnog i ostalog osoblja koje se provode u okviru osiguranja sistema kvaliteta;

z) razmatra stanja NIR-a na fakultetu/akademiji;

aa) utvrđuje strateške projekte za razvoj fakulteta;

bb) donosi odluke o svim drugim akademskim, naučnim, umjetničkim i stručnim pitanjima na nivou fakulteta/akademije, koja nisu u nadležnosti Senata i drugih organa Univerziteta;

cc) vrši i druge nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Dekan može zatražiti od NNV-a/UNV-a zauzimanje stavova, odnosno davanje prethodnih mišljenja o pojedinim pitanjima, kada smatra da je to od posebne važnosti za fakultet/akademiju, ili procijeni da će na taj način rješavanje određenog problema biti efikasnije.

Način rada Naučno-nastavnog vijeća je uređen Poslovnikom o radu – pdf;

Odluka i Poslovnik o radu NNV-a – izmjene i dopune – pdf

Na početku akademske godine, Naučno-nastavno vijeće utvrđuje okvirni raspored održavanja sjednica, koji je usklađen s rasporedom održavanja sjednica Senata Univerziteta.

 • Akademska 2022/2023. pdf
 • Akademska 2023/2024. pdf
en_USEN