Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Normativni dokumenti

 1. Statut Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst) – preuzmi
  • Odluka o izmjenama i dopunama statuta – maj 2023 preuzmi
 2. Statut Unije studenata – preuzmi
 3. Pravilnik o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici – preuzmi
 4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici – preuzmi
 5. Pravilnik o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici, Pravilnik o dopunama pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici – preuzmi
 6. Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA sistem) – preuzmi
 7. Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici – preuzmi
 8. Pravilnik o ECTAS-u (European Credit Transfer and Accumulation System) Univerziteta u Zenici – preuzmi
 9. Pravilnik o registru domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici – preuzmi
 10. Pravilnik o nagradama za studente Univerziteta u Zenici, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici – preuzmi
 11. Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje JU Univerzitet u Zenici – preuzmi
 12. Etički kodeks Univerziteta u Zenici, Izmjene i dopune Etičkog kodeksa Univerziteta u Zenici – preuzmi
 13. Pravilnik o priznanjima JU Univerzitet u Zenici – preuzmi
 14. Odluka o Forumu stakeholder-a Univerziteta u Zenici – preuzmi
 15. Pravilnik o postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Zenici – preuzmi
 16. Pravilnik o radu katedri Univerziteta u Zenici – preuzmi
 17. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, poslovima i radu Univerzitetske biblioteke – preuzmi
 18. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Zenici – preuzmi
 19. Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Zenici – preuzmi
 20. Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Zenici – preuzmi
 21. Poslovnik o radu Etičke komisije Univerziteta u Zenici – preuzmi
 22. Poslovnik o radu foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici – preuzmi
 23. Pravilnik o radu Univerziteta u Zenici – preuzmi
 24. Pravilnik o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada zaposlenika Univerziteta u Zenici – preuzmi
 25. Pravilnik o zaštiti na radu – preuzmi
 26. Pravilnik o zaštiti od požara – preuzmi
 27. Pravilnik o organizaciji unutrašnje službe zaštite – preuzmi
 28. Pravilnik o organizovanju i funkconisanju službe za RHB (radiološko-hemijsko-biološku) zaštitu – preuzmi
 29. Pravilnik o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova – preuzmi
 30. Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda – preuzmi
 31. Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja – preuzmi
 32. Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici – preuzmi
en_USEN