Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Historija fakulteta

Rješenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-38-12166/05 od 13.04.2005. formirana je Komisija matičara Ekonomskog fakulteta u osnivanju Univerziteta u Zenici u sastavu:

 1. prof. dr. Safet Brdarevć, predsjednik,
 2. prof. dr. Fahrudin Šebić,
 3. Esad Delibašić, član i
 4. Ajla Džaferović, dipl.prav., sekretar.

Zadatak Komisije je bio da:

 1. donese nastavni plan i program,
 2. donese opći akt o pravilima dodiplomskog studija,
 3. objavi konkurs i izvrši izbor nastavnika i saradnika za nastavne predmete prve i druge godine studija i
 4. predloži broj studenata za prvu godinu studija.

Komisija je radila pojedinačno i plenarno. Održala je šest sjednica. Svoj rad je zasnivala na sljedećim dokumentima:

 1. Zakon o visokom obrazovanju ZE-DO kantona (Službene novine ZE-DO kantona broj 65/05),
 2. Zakon o univerzitetu (Službene novine ZE-DO kantona broj 06/05),
 3. Pravilnik o sastavu i radu matičarske komisije (Sl. SRBiH 18/77),
 4. Elaborat o opravdanosti osnivanja Ekonomskog fakulteta u Zenici,
 5. Rješenje o formiranju Komisije matičara Ekonomskog fakulteta u Zenici i
 6. Prijava kandidata na konkurs nastavnika i saradnika.

Ekonomski fakultet je, kao organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici, formiran 12.09.2005. godine Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-38-25350/05.

U prvu generaciju na dodiplomskom studiju, u akademskoj 2005/2006 godini, upisano je 239 redovnih i redovnih samofinansirajućih, te 187 vanrednih studenata. Na Fakultetu je do zadnje zajedničke promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Zenici, održane 19.10.2013. godine, diplomiralo 549 studenata.

Prva generacija magistarskog postdiplomskog studija upisana je akademske 2006/2007. godine, a druga generacija akademske 2007/2008. Naučni stepen magistra nauka je do zadnje zajedničke promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Zenici, održane 19.10.2013. godine steklo 12 kandidata.

U nastojanju da se što je moguće više osavremeni Nastavni plan i programi, te da se intenziviraju aktivnosti na internacionalizaciji i međunarodnom priznavanju diploma, Fakultet je od akademske 2009/2010. godine počeo sa realizacijom jednogodišnjeg master studija. Naredna generacija upisana je akademske 2011/2012., dok je treća generacija master studija upisana u tekućoj akademskoj godini 2013/2014.

0
Upisanih studenata
0
Diplomiranih studenata
0
Magistara ekonomije
0
Doktora nauka

Virtuelni obilazak fakulteta

Ekonomski fakultet je napravio virtuelni obilazak zgrade fakulteta. Cilj virtuelnog obilaska je da se budući  studenti koji nisu u mogučnosti posjetiti naš fakultet upoznaju sa našim prostorijama.

Studenti

Najbolji ambasadori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici su naši bivši studenti i studentice. Naši studenti nakon završetka Ekonomskog fakulteta integrirani u gotovo sve segmente društva dajući vrijedan i značajan doprinos naučnoj i akademskoj zajednici.

en_USEN