E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Historija fakulteta

Rješenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-38-12166/05 od 13.04.2005. formirana je Komisija matičara Ekonomskog fakulteta u osnivanju Univerziteta u Zenici u sastavu:

 1. prof. dr. Safet Brdarevć, predsjednik,
 2. prof. dr. Fahrudin Šebić,
 3. Esad Delibašić, član i
 4. Ajla Džaferović, dipl.prav., sekretar.

Zadatak Komisije je bio da:

 1. donese nastavni plan i program,
 2. donese opći akt o pravilima dodiplomskog studija,
 3. objavi konkurs i izvrši izbor nastavnika i saradnika za nastavne predmete prve i druge godine studija i
 4. predloži broj studenata za prvu godinu studija.

Komisija je radila pojedinačno i plenarno. Održala je šest sjednica. Svoj rad je zasnivala na sljedećim dokumentima:

 1. Zakon o visokom obrazovanju ZE-DO kantona (Službene novine ZE-DO kantona broj 65/05),
 2. Zakon o univerzitetu (Službene novine ZE-DO kantona broj 06/05),
 3. Pravilnik o sastavu i radu matičarske komisije (Sl. SRBiH 18/77),
 4. Elaborat o opravdanosti osnivanja Ekonomskog fakulteta u Zenici,
 5. Rješenje o formiranju Komisije matičara Ekonomskog fakulteta u Zenici i
 6. Prijava kandidata na konkurs nastavnika i saradnika.

Ekonomski fakultet je, kao organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici, formiran 12.09.2005. godine Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-38-25350/05.

U prvu generaciju na dodiplomskom studiju, u akademskoj 2005/2006 godini, upisano je 239 redovnih i redovnih samofinansirajućih, te 187 vanrednih studenata. Na Fakultetu je do zadnje zajedničke promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Zenici, održane 19.10.2013. godine, diplomiralo 549 studenata.

Prva generacija magistarskog postdiplomskog studija upisana je akademske 2006/2007. godine, a druga generacija akademske 2007/2008. Naučni stepen magistra nauka je do zadnje zajedničke promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Zenici, održane 19.10.2013. godine steklo 12 kandidata.

U nastojanju da se što je moguće više osavremeni Nastavni plan i programi, te da se intenziviraju aktivnosti na internacionalizaciji i međunarodnom priznavanju diploma, Fakultet je od akademske 2009/2010. godine počeo sa realizacijom jednogodišnjeg master studija. Naredna generacija upisana je akademske 2011/2012., dok je treća generacija master studija upisana u tekućoj akademskoj godini 2013/2014.

0
Upisanih studenata
0
Diplomiranih studenata
0
Magistara ekonomije
0
Doktora nauka

Virtuelni obilazak fakulteta

Ekonomski fakultet je napravio virtuelni obilazak zgrade fakulteta. Cilj virtuelnog obilaska je da se budući  studenti koji nisu u mogučnosti posjetiti naš fakultet upoznaju sa našim prostorijama.

Diplomiranje

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.

Studenti

Najbolji ambasadori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici su naši bivši studenti i studentice. Naši studenti nakon završetka Ekonomskog fakulteta integrirani u gotovo sve segmente društva dajući vrijedan i značajan doprinos naučnoj i akademskoj zajednici.