E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
jasmina.dzafic@unze.ba
032/460 457
Drugi sprat, kabinet br. 13

Termin konsultacija:

četvrtak, 08:00 – 10:00 h

Doc. dr. sc. Jasmina Džafić

Docent

Biografija

Dobitnica je najvećih univerzitetskih priznanja na javnim visokoškolskim ustanovama u BiH: “Zlatna plaketa Univerziteta u Tuzli” i “Povelja Rektora Univerziteta u Zenici” za izvanredne rezultate postignute tokom dodiplomskog i magistarskog studija. Doktorski studij Ekonomije i biznisa (smjer Finansije i finansijska politika) završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli s prosječnom ocjenom 9,7. Tokom dosadašnje akademske karijere napredovala je kroz naučno-nastavna zvanja asistenta, višeg asistenta i docenta za užu naučnu oblast “Finansije”.

Koautorica je prvog univerzitetskog udžbenika u BiH iz područja kontrolinga (“Finansijski kontroling”), univerzitetske naučne monografije “Interni finansijski potencijali rasta preduzeća (konceptualni okvir i empirijska analiza u Bosni i Hercegovini)”, te naučnih i stručnih radova prezentiranih na domaćim i međunarodnim konferencijama i objavljenih u indeksiranim naučnim bazama. Kao voditelj ili član tima učestvovala je u realizaciji nekoliko naučno-istraživačkih projekata. Od 2019. godine imenovana je na funkciju Menadžera za kvalitet, a od 2020. godine imenovana je za Predsjedavajuću Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Obrazovanje

  • Diplomirani ekonomista Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  • Magistar ekonomije Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici
  • Doktor društvenih nauka/znanosti iz područja ekonomije Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

Predmeti

  • Monetarne i javne finansije
  • Finansijski kontroling
  • Vrednovanje preduzeća
  • Finansijski menadžment
  • Modeli u finansijskom menadžmentu