Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Pravila studiranja

Sticanje statusa i vrste statusa studenata

Član 238.
(Status studenta)

Status studenta dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija, stiče se upisom na redovni, vanredni ili studij učenjem na daljinu, ili kombinacijom ova tri načina studiranja.

Član 239.
(Vrste statusa studenta)

(1) Kandidati koji su upisani na Univerzitet, na I (prvu) godinu dodiplomskog studija, mogu biti u statusu:

 1. redovnog studenta koji se finansira iz budžeta;
 2. redovnog studenta koji se samostalno finansira; i
 3. vanrednog studenta koji se samostalno finansira.

(2) Status iz tačke a) prethodnog stava, ima redovan student koji je upisan na studij tako što je, po raspisanom konkursu, rangiran u broj onih koji se finansiraju iz budžeta, u akademskoj godini za koju je upisan po konkursu.

(3) Status iz tačke a) stava (1) ovoga člana, može steći (u narednoj akademskoj godini) i onaj student koji je upisan u prvu godinu, uz samostalno finansiranje, na upisanom studijskom programu, u toku akademske godine, po osnovu položenih ispita, ostvario 60 ECTS bodova (odnosno položio ispite iz svih nastavnih predmeta te godine studija u redovnim rokovima) i ostvario prosječnu ocjenu najmanje 8 (osam).

(4) Odluku o promjeni statusa studenta u smislu prethodnog stava, za svaku narednu akademsku godinu, donosi NNV/UNV fakulteta.

Član 240.
(Status studenta upisanog na dva studijska programa)

(1) Student koji je upisan na određeni studijski program kao redovan student Univerziteta, istovremeno može imati status samo vanrednog studenta na drugom studijskom programu.
(2) Student koji, u toku akademske godine koju pohađa, ne postigne odgovarajući uslov za upis u narednu godinu studija, obnavlja studijsku godinu i plaća participaciju u visini koju utvrđuje Senat, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

Prestanak i ponovno sticanje statusa studenta

Član 241.
(Prestanak statusa studenta)

(1) Status studenta prestaje:

 1. završetkom studijskog programa i sticanjem odgovarajućeg zvanja;
 2. ispisom s Univerziteta;
 3. neupisivanjem naredne godine studija, odnosno propuštanjem obnove upisa u istu godinu studija u propisanom roku, a da mu pritom ne miruju prava i obaveze, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (dalje: ZVO ZDK) i ovim Statutom; te
 4. izricanjem disciplinske mjere prestanka statusa studenta.

(2) Status redovnog studenta, osim u slučajevima iz prethodnog stava, prestaje onom redovnom studentu koji 2 (dva) puta obnovi istu studijsku godinu i ne stekne uslov za upis u narednu godinu studija.

(3) O prestanku statusa studenta odlučuje dekan fakulteta/akademije/visoke škole posebnim rješenjem.

Član 242.
(Ponovno sticanje statusa studenta)

(1) Student kome je uslijed ispisa prije završetka studija, neupisivanja naredne godine studija, odnosno propuštanja obnove upisa u istu godinu studija u propisanom roku, a da mu pritom ne miruju prava i obaveze u skladu sa zakonom i ovim Statutom, prestao status studenta, može ponovno steći status studenta pod slijedećim uslovima:

 1. ukoliko Univerzitet ima prostorne, kadrovske i druge uslove za omogućavanje nastavka studija; te
 2. ukoliko takav student preuzme obavezu polaganja ispita i izvršavanja drugih obaveza utvrđenih nastavnim programom koji je u primjeni u vrijeme ponovnog sticanja statusa studenta.

(2) Pravo na ponovno sticanje statusa studenta, u smislu prethodnog stava, student može koristiti samo jednom u toku studija.

(3) U odluci o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, koju donosi dekan, utvrđuju se obaveze studenta o nastavku studija.

(4) Ukoliko je status redovnog studenta prestao iz razloga navedenog u stavu 2. prethodnog člana, ne može se odobriti ponovno sticanje statusa studenta.

Mirovanje statusa studenta

Član 243.
(Mirovanje statusa studenta)

(1) Prava i obaveze studenta miruju dok je na porodiljskom odsustvu ili tokom trajanja bolesti zbog koje nije mogao pohađati nastavu i polagati ispite, a što utvrđuje dekan na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja nadležne zdravstvene ustanove.

(2) Studentu se, rješenjem dekana, na njegov zahtjev, zbog razloga iz prethodnog stava i iz drugih opravdanih razloga koje je dužan dokumentovati, može odobriti da mu prava i obaveze miruju određeno vrijeme, u najdužem trajanju od 1 (jedne) akademske godine, o čemu se u indeks studenta unosi odgovarajuća zabilješka.

(3) Protiv rješenja iz prethodnog stava student može izjaviti prigovor NNV/UNV-u fakulteta/akademije/visoke škole, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Obaveze studenata i vođenje evidencije o njihovom izvršavanju

Član 244.
(Evidencija o izvršavanju obaveza studenata)

(1) Studijskim programom studentima se utvrđuje izvršavanje određenih nastavnih obaveza, što odgovorni nastavnik potpisom u indeks (upisnicu) potvrđuje na kraju semestra.
(2) Nastavnici i saradnici vode posebnu evidenciju o ispunjavanju obaveza studenata iz svih oblika nastavnog rada.

(3) Evidencija iz stava (1) ovoga člana vodi se na jedinstven način, za svaki nastavni predmet, prema metodologiji koju utvrđuje organizaciona jedinica.

Prelazak s drugog univerziteta i način priznavanja položenih ispita

Član 245.
(Prelazak s drugog univerziteta)

(1) Studenti drugih univerziteta mogu prijeći i nastaviti odgovarajući studij na Univerzitetu, u kojem slučaju mu se priznaju položeni ispiti u cjelosti, ukoliko postoji istovjetnost i/ili srodnost nastavnih programa, odnosno njihovog sadržaja i obima.

(2) Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta, ona se utvrđuje i student ju je dužan položiti.

(3) Po okončanju postupka priznavanja položenih ispita, studentu prijelazniku utvrđuje se status studenta na Univerzitetu, istovjetan statusu kojeg je imao na visokoškolskoj ustanovi s koje prelazi.

Član 246.
(Zahtjev za prelazak)

(1) Zahtjev za prelazak, uz ovjerene nastavne planove i programe položenih predmeta (samo za studente izvan Univerziteta), te uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, student podnosi fakultetu, najkasnije do 15. 09. tekuće godine.

(2) Odluku o odobravanju prijelaza i priznavanju položenih ispita s drugog univerziteta donosi dekan.

(3) Na odluku iz prethodnog stava može se uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta/akademije/visoke škole, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana njenog prijema.

Član 247.
(Odluka o priznavanju ispita)

(1) Odluku o priznavanju položenih ispita s drugog univerziteta donosi nastavno-naučno vijeće, na prijedlog komisije za nastavu.

(2) Pripremu prijedloga za priznavanje ispita, na propisanom obrascu, vrši komisija za nastavu koju čine prodekan za nastavu fakulteta i ECTS koordinatori Univerziteta i fakulteta.

(3) Protiv odluke iz stava 1. ovoga člana, može se uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta.

(4) Odluka po prigovoru je konačna.

Član 248.
(Prelazak s jednog programa studija na drugi, unutar Univerziteta)

Analognočlanovima 245. i 246. ovoga Statuta, moguće je ostvariti prijelaz s jednog studijskog programa na drugi, unutar Univerziteta, ali samo na višim godinama studija, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 242. stav (1) tačke a) i b), te ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost izvođenja nastave studijske godine i studijskog programa s kojeg student vrši prijelaz i na koji prelazi, shodno standardima i normativima visokog obrazovanja Kantona.

Mobilnost studenata

Član 249.
(Gostujući student)

(1) Na Univerzitetu može studirati gostujućstudent s drugih visokoškolskih ustanova iz zemlje i inostranstva, koji upisuje dijelove studijskog programa na Univerzitetu, u skladu s ugovorom između univerziteta.

(2) Svojstvo gostujućeg studenta može trajati 2 (dva) semestra u toku studija.

(3) Prava i obaveze gostujućeg studenta, način pokrivanja troškova njegovog studiranja i druga pitanja vezana za njegov status, uređuju se ugovorom iz stava (1) ovoga člana, čije elemente predlaže prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta.

(4) Pohađanje nastave i položeni ispiti gostujućeg studenta evidentiraju se u indeksu kojeg izdaje Univerzitet, te dokazuju uvjerenjem o položenim ispitima. Realizacija ove aktivnosti u nadležnosti je prorektora za nastavu i studentska pitanja, te ECTS koordinatora Univerziteta i organizacionih jedinica.

(5) Studentske službe fakulteta/akademije/visoke škole vode evidenciju o gostujućim studentima, a kancelarija prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta vodi zbirnu evidenciju o tim studentima.

Član 250.
(Student Univerziteta kao gostujući student)

(1) Student Univerziteta može realizovati dio studijskog programa na drugoj visokoškolskoj ustanovi u zemlji i inostranstvu, kao gostujući student, u skladu s ugovorom između univerziteta, odnosno visokoškolske ustanove.

(2) Na studente iz stava (1) ovoga člana analogno se primjenjuju odredbe st. (2) do (5) prethodnog člana.

Završetak studija prije utvrđenog roka

Član 251.
(Završetak studija prije utvrđenog roka)

(1) Studenti koji postižu izvanredne rezultate u savladavanju studijskog programa, odnosno obaveza utvrđenih nastavnim planom i nastavnim programima, mogu da, bez obaveza praćenja predavanja iz narednih godina studija, završe studij prije utvrđenog roka, na način utvrđen Pravilnikom o studijima, te pod slijedećim uslovima, odnosno da su:

 1. položili sve ispite iz prethodne (kada se radi o studentima druge godine), odnosno prethodnih godina studija (kada se radi o studentima treće godine), i u redovnim rokovima; te
 2. ostvarili ukupnu prosječnu ocjenu iz svih predmeta, 8 (osam) i više.

(2) Odluku o utvrđivanju prava studenata iz prethodnog stava, po podnesenom pisanom zahtjevu, donosi NNV/UNV fakulteta/akademije/visoke škole, na prijedlog dekana.

Uključivanje studenata u naučno-istraživački / umjetnički rad

Član 252.
(Studenti koji postižu izvanredne rezultate)

(1) Redovni studenti koji postižu izvanredne rezultate u savladavanju obaveza utvrđenih nastavnim planom i nastavnim programima, te ovim Statutom, uključuju se u određene raspoložive oblike naučno-istraživačkog, odnosno umjetničkog rada.

(2) Pod izvanrednim rezultatima, u smislu prethodnog stava, podrazumijeva se da student iz svih položenih predmeta prethodne godine/prethodnih godina ima prosječnu ocjenu od najmanje 8 (osam).

Član 253.
(Redovni studenti i naučno-istraživački rad)

Redovni studenti putem katedre mogu biti uključeni u naučno-istraživački rad putem različitih oblika, kao što su:

 1. izrada i objavljivanje stručnih i naučnih radova;
 2. učešće u izradi naučno-istraživačkih projekata i drugih oblika naučno-istraživačkog rada;
 3. učešćem u međunarodnim programima i projektima;
 4. saradnja s drugim institucijama;
 5. samostalno razvijanje inovativne forme istraživanja i rada;
 6. razvoj spin-off i spin-out formi, putem naučno-tehnološkog parka (NTP) i drugim aktivnostima.

Pohvale i nagrade

Član 254.
(Pohvale i nagrade)

Studentu koji postiže naročite rezultate u naučno-nastavnom i naučno-istraživačkom, odnosno nastavnom i umjetničkom radu, mogu se dodjeljivati pohvale i nagrade.

Član 255.
(Uslovi i postupak dodjeljivanja pohvala i nagrada)

Uslovi i postupak dodjeljivanja pohvala i nagrada bliže su uređeni Pravilnikom o nagradama za studente Univerziteta u Zenici.

Odgovornost za povrede obaveza studenta

Član 256.
(Odgovornost studenata)

(1) Studenti su odgovorni za povrede obaveza utvrđenih ovim Statutom, a koje učine namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(2) Povrede obaveza studenta mogu biti lakše i teže.

Član 257.
(Povrede obaveza)

(1) Pod lakšim povredama obaveza studenta smatraju se:

 1. dolazak na predavanje, vježbe i druge obavezne oblike nastave, sa zakašnjenjem ili neopravdanim napuštanjem prije određenog vremena;
 2. nekorektan odnos prema drugim studentima, nastavnicima, saradnicima i drugim zaposlenicima Univerziteta;
 3. prouzrokovanje štete u manjem obimu, krajnjom nepažnjom ili namjerno;
 4. neprijavljivanje težih povreda dužnosti drugih studenata;
 5. iznošenje netačnih informacija o radu i poslovanju Univerziteta; te
 6. ostali vidovi ponašanja studenata koji su suprotni akademskim načelima ponašanja, a koji se mogu svrstati u lakše povrede obaveza studenta.

(2) Kao teže povrede obaveza studenta utvrđuju se:

 1. falsifikovanje isprava uopšte, a naročito javnih isprava koje izdaje Univerzitet (indeksi, prijave, uvjerenja i dr.);
 2. davanje neistinitih podataka nadležnim licima i organima Univerziteta radi ostvarivanja prava koja im po važećem propisu ne pripadaju;
 3. korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu;
 4. oštećenje ili otuđenje imovine Univerziteta;
 5. dolazak na Univerzitet za vrijeme izvođenja nastave pod dejstvom alkohola ili narkotičnih sredstava;
 6. izazivanje nereda ili tuče na Univerzitetu;
 7. neredovno učestvovanje u nastavi čime se ugrožavaju aktivnosti oko ispunjavanja obaveza iz nastave i ukoliko se time onemogućava kolektivan rad ostalih studenata;
 8. ostali vidovi ponašanja studenta koji su suprotni akademskim načelima ponašanja, a koji se mogu svrstati pod teže povrede obaveza studenta, odnosno imaju obilježja krivičnog djela.

Član 258.
(Mjere)

(1) Za povrede obaveza, studentu se mogu izreći slijedeće mjere:

 1. opomena;
 2. javna opomena; te
 3. isključenje s Univerziteta.

(2) Mjera isključenja s Univerziteta može se izreći samo za težu povredu dužnosti, i to u trajanju od 1 (jedne) do 3 (tri) akademske godine.

(3) Pri izricanju mjera zbog povrede obaveza studenta, uzimaju se u obzir naročito težina povrede obaveza studenta, njene posljedice, stepen odgovornosti, visina nastale štete, pobude iz kojih je povreda obaveze učinjena, raniji rad, kao i njegovo ponašanje poslije učinjene povrede.

Član 259.
(Izvršenje mjera)

(1) Izrečena mjera zbog povrede obaveza studenta ne može se izvršiti po proteku roka od (60) šezdeset dana od dana konačnosti odluke.

(2) Izrečena mjera opomene izvršava se tako što se konačna odluka uručuje studentu.

(3) Izrečena mjera javne opomene izvršava se isticanjem konačne odluke na oglasnoj ploči fakulteta/akademije/visoke škole.

(4) Izrečena mjera isključenja izvršava se isticanjem konačne odluke na oglasnoj ploči fakulteta, te evidentiranjem u matičnoj evidenciji i indeksu studenta.

Član 260.
(Odgovornost studenta za štetu)

(1) Student odgovara za štetu koju namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje Univerzitetu.

(2) Svaki student obavezan je da, usmeno u zapisnik ili pisanim putem, prijavi prouzrokovanu štetu dekanu fakulteta/akademije/visoke škole.

(3) Na osnovu podnesene prijave ili na osnovu ličnog saznanja, dekan fakulteta/akademije/visoke škole rješenjem pokreće postupak za utvrđivanje štete i odgovornosti za prouzrokovanu štetu.

(4) Rješenje o pokretanju postupka za utvrđivanje štete sadrži podatke o šteti, o studentu koji je štetu prouzrokovao i dokaze kojima se utvrđuje postojanje štete.

Član 261.
(Odluka o naknadi štete)

(1) Odluku o visini štete, odgovornosti za štetu i obavezu studenta da nastalu štetu nadoknadi, donosi dekan fakulteta/akademije/visoke škole.

(2) Ako student ne naknadi ili ne pristane da naknadi štetu Univerzitetu, podnijet će se tužba nadležnom sudu radi naknade štete.

Član 262.
(Postupak za utvrđivanje postojanja povreda obaveza studenta)

(1) Postupak za utvrđivanje postojanja povreda obaveza studenta pokreće se zahtjevom, kojeg podnosi dekan fakulteta/akademije/visoke škole, a na osnovu ličnog saznanja, ili podnesene usmene ili pisane prijave.

(2) Postupak iz prethodnog stava može se pokrenuti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioca, a najkasnije 12 mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

(3) Utvrđivanje postojanja povrede obaveze studenta u pokrenutom postupku i izricanje mjere vrši komisija za izricanje mjera zbog povrede obaveza studenta (dalje: disciplinska komisija).

(4) Disciplinska komisija se sastoji od predsjednika, koji se bira iz reda nastavnika, odnosno saradnika, i dva člana, koji se biraju iz reda studenata na prijedlog Unije studenata, kao i sekretara, koji je po funkciji sekretar fakulteta na kojem je povreda učinjena i koji je odgovoran za pravilnost rada komisije.

(5) Predsjednika i članove disciplinske komisije, kao i njihove zamjenike, imenuje NNV/UNV fakulteta, na period od 2 (dvije) godine.

Član 263.
(Disciplinska komisija)

(1) Disciplinska komisija, na osnovu usmene i javne rasprave, u prvom stepenu, izriče mjeru zbog povrede obaveze studenta.

(2) Disciplinska komisija može izreći mjeru samo ako je počinilac saslušan na raspravi, ali, izuzetno, i bez saslušanja, ukoliko je na raspravu uredno pozvan, ali se pozivu, bez opravdanih razloga, nije odazvao.

Član 264.
(Žalba na odluku disciplinske komisije)

(1) Protiv odluke disciplinske komisije iz prethodnog člana, može se uložiti žalba, u roku od 8 (osam) dana od dana njenog prijema.

(2) Žalba se podnosi Senatu, koji svojom odlukom izrečenu mjeru može ukinuti, preinačiti ili potvrditi, a koja je konačna.

(3) O izrečenim mjerama vodi se odgovarajuća evidencija.

Prava i obaveze studenta

Član 265.
(Prava i obaveze studenta)

(1) Studenti imaju pravo i obavezu da aktivno učestvuju u nastavi, umjetničkom i naučno-istraživačkom radu, u saradnji s akademskim osobljem, prema nastavnim planovima i nastavnim programima.

(2) Osim prava, utvrđenih ovim Statutom i zakonom, pravo studenata je, naročito, da:

 1. budu upoznati sa svojim pravima, obavezama i dužnostima na početku akademske godine;
 2. nastava bude organizovana u skladu sa studijskim programima, nastavnim planovima i nastavnim programima, rasporedom nastave i rasporedom ispita;
 3. završe studij u propisanom roku, uz redovno izvršavanje svojih obaveza;
 4. izjašnjavaju se o kvaliteti nastave, radu nastavnika i saradnika; te
 5. koriste biblioteke, računarsku opremu i ostale resurse Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole.

(3) Za ostvarivanje prava studenata iz st. (1) i (2) ovoga člana, odgovorni su prorektor za nastavu i studentska pitanja i dekani fakulteta/akademije/visoke škole.

Član 266.
(Pravo na završetak studija)

(1) Student ima pravo započeti studij završiti po studijskom programu, nastavnom planu i nastavnom programu, koji su bili u primjeni prilikom upisa u I (prvu) godinu studija, a najkasnije do početka akademske godine u kojoj ga sustiže generacija studenata, upisana po izmijenjenom studijskom programu i nastavnom planu i programu.

(2) Student koji ne završi započeti studij u roku utvrđenom u prethodnom stavu, završit će studij po izmijenjenom studijskom programu i nastavnom planu i programu.

Član 267.
(Obaveza studenata)

Studenti imaju obavezu pridržavati se pravila utvrđenih zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta.

Član 268.
(Student-demonstrator)

(1) Redovni studenti, koji su u prethodnim godinama studija ostvarili najmanju prosječnu ocjenu 8 (osam), a koji iz određenog nastavnog predmeta imaju najmanje ocjenu 9 (devet), mogu biti izabrani za studente-saradnike (demonstratore) na tom nastavnom predmetu, te, na osnovu takvog angažovanja, dobijati odgovarajuću novčanu naknadu, u skladu s odlukom Upravnog odbora.

(2) Izbor studenata-saradnika (demonstratora) vrši NNV/UNV fakulteta/akademije/visoke škole, na osnovu internog oglasa, te na prijedlog predmetnog nastavnika i dekana, pri čemu prednost imaju studenti s većim ocjenama na konkretnom nastavnom predmetu.

Član 269.
(Upoznavanje studenata s njihovim pravima i obavezama)

(1) Upoznavanje studenata s njihovim pravima i obavezama vrši se:

 1. objavljivanjem rasporeda nastave, na početku semestra, putem oglasnih ploča fakulteta/akademije/visoke škole;
 2. objavljivanjem ispitnih termina, za svaki ispitni rok, na početku akademske godine, s datumom, satnicom i mjestom održavanja ispita;
 3. obavještavanjem o rezultatima postignutim na ispitima u roku od 48 sati od dana polaganja pisanog, odnosno praktičnog dijela ispita, a najkasnije tri dana prije usmenog ispita, uz bezuslovnu mogućnost studenta da izvrši uvid u svoje pisane radove;
 4. objavljivanjem informacija na web stranici Univerziteta, publikacijama i štampanim informacijama.

(2) O ostvarivanju prava studenata iz prethodnog stava, brinu se prorektor za nastavu i studentska pitanja i dekani fakulteta/akademije/visoke škole.

Član 270.
(Postupanje po odredbama Zakona o upravnom postupku)

Kod rješavanja pitanja o pojedinačnim pravima i obavezama studenta, postupa se prema odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH (dalje: ZUP F BiH), kada se radi o:

 1. upisu kandidata u I (prvu) godinu studija;
 2. upisu studenata u narednu godinu studija;
 3. pravu studenata na izdavanje diplome;
 4. mjeri isključenja;
 5. obavezi plaćanja troškova studija; i
 6. drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Studentsko organizovanje

Član 271.
(Unija studenata)

(1) Radi ostvarivanja i zaštite svojih prava i interesa, studenti se organizuju u Uniju studenata Univerziteta u Zenici.

(2) Unija studenata je nestranačko tijelo, odnosno krovna studentska organizacija, koja djeluje u sastavu Univerziteta u Zenici i čine je svi upisani studenti Univerziteta.

Član 272.
(Statut Unije studenata)

(1) Unija studenata ima svoje organe, čiji se broj, sastav i nadležnosti, utvrđuju Statutom Unije studenata.

(2) Unija studenata, na način i po proceduri utvrđenoj Statutom Unije, bira svoje predstavnike u organe Univerziteta i u organe organizacionih jedinica.

Član 273.
(Izbor studenata u organima Univerziteta)

(1) Studentske predstavnike u tijelima Univerziteta bira Upravni odbor Unije studenata, na prijedlog studentske asocijacije, u skladu sa Statutom Unije studenata.

(2) Prilikom raspravljanja i glasanja u organima i tijelima Univerziteta, o pitanjima od interesa za studente, studentski predstavnici imaju obavezu zastupati interese studenata.

(3) Pitanja u smislu prethodnog stava, naročito se odnose na promjenu sistema studija, osiguranje kvaliteta studija, donošenje studijskih programa, utvrđivanje izvedbenih planova studija i studentski standard.

Član 274.
(Organi Unije studenata)

(1) Organi Unije studenata Univerziteta su:

 1. Skupština;
 2. Upravni odbor;
 3. predsjednik;
 4. potpredsjednik; i
 5. generalni sekretar.

(2) Bliže odredbe o sastavu, broju i nadležnostima organa Unije studenata, sadržane su u Statutu Unije studenata.

Član 275.
(Studentske asocijacije)

(1) Studenti imaju pravo organizovati svoje/studentske asocijacije na organizacionim jedinicama u sva 3 (tri) ciklusa studija, u kojima članstvo mogu ostvariti svi studenti koji imaju status studenata Univerziteta.

(2) Studentske asocijacije bave se ostvarivanjem i zaštitom prava i interesa studenata u naučno-nastavnom/umjetničko-nastavnom, naučno-istraživačkom, stručnom, kulturnom, sportskom i drugom radu, kao i unapređenjem životnog standarda i društvenog života studenata.

(3) Bliže odredbe o sastavu, broju i nadležnostima organa asocijacija studenata po organizacionim jedinicama sadržane su u Statutu Unije studenata.

Član 276.
(Finansiranje i uslovi za rad Unije studenata)

(1) Univerzitet, u sklopu svog godišnjeg finansijskog plana, obezbjeđuje adekvatne uslove za rad Unije studenata, uz obavezu iznalaženja odgovarajućeg prostora i potrebne opreme za njeno funkcionisanje.

(2) Organizacione jedinice Univerziteta, u sklopu svog godišnjeg finansijskog plana, obezbjeđuju adekvatne uslove za rad studentskih asocijacija, uz obavezu iznalaženja odgovarajućeg prostora i potrebne opreme za njihovo funkcionisanje.

(3) Pored izvora finansiranja od strane Univerziteta, a radi ostvarivanja njihovih statutarnih ciljeva i nadležnosti, Unija studenata može obavljati odgovarajuće djelatnosti radi sticanja prihoda, u skladu sa zakonom i svojim aktima.

en_USEN