Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Opšte informacije

Dodiplomski studij Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici je organizovan u skladu sa aktuelnim svjetskim principima, te se pri njegovom kreiranju vodilo računa o primjeni Bolonjske deklaracije ali i potrebama savremenog bh. društva u oblasti ekonomske teorije i prakse. Cilj je ponuditi studentima sticanje savremenih znanja iz domena ekonomije, sa diplomom koja omogućava nastavak školovanja ili ostvarivanje uspješne karijere ne samo u Bosni i Hercegovini već i bilo gdje u svijetu.

Dodiplomski studij traje četiri godine i baziran je na inoviranim nastavnim planovima i programima. Predmeti se boduju u skladu sa ECTS (European Credit Transfer System) sistemom, koji omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost studenata. U tom smislu, svaka školska godina nosi 60 ECTS kreditnih bodova, gdje bi po završetku dodiplomskog studija student trebao ostvariti ukupno 240 kreditnih bodova.

Predmeti na prve dvije godine studija su zajednički za sve studente Ekonomskog fakulteta, dok su predmeti na trećoj i četvrtoj godini studija kreirani u skladu sa odabranim smjerom. Takođe, studentima je na raspolaganju i značajan broj izbornih predmeta, koji omogućavaju aktivno učešće u kreiranju studija prema vlastitim afinitetima. Po uspješnom završetku dodiplomskog studija dobija se zvanje diplomirani ekonomista.

Lista predmeta po godinama

Ostale informacije

Studijski programi

Svakodnevne promjene u oblasti ekonomije, industrijski napredak i tehnološke inovacije, stavljaju kompleksne izazove pred obrazovanje novih ekonomista. Globalizacija zahtijeva ne samo nova znanja i vještine, već i nove sisteme vrijednosti i uvjerenja, kao i mlade astručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na te izazove. U skladu sa uočenim trendovima u bh. ekonomiji ali i aktuelnim trendovima u svijetu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici trenutno svojim studentima nudi dva odsjeka na dodiplomskom studiju, i to:

  • Odsjek za menadžment
  • Odsjek za finansije i računovodstvo

Odsjek za menadžment omogućava usvajanje znanja i vještina iz domena osnovnih ekonomskih disciplina, a posebno onih iz područja menadžmenta i organizacije, koje će studentima omogućiti sticanje neophodnih menadžerskih znanja i vještina za uspješno upravljanje i vođenje preduzeća, banaka, ustanova u obrazovanju, kulturi, zdravstvu, sportu; javnim službama; vladinim institucijama kao i ostalim djelatnostima. Studij je kreiran tako da osposobi studente za uspješno obavljanje menadžerskih funkcija na bilo kom nivou manadžmenta.

Odsjek za finansije i računovodstvo omogućava temeljno teorijsko i praktično obrazovanje studenata iz domena računovodstva i revizije, odnosnosticanje teorijskih i praktičnih znanja koja su potrebna za obavljanje računovodstvenih i revizijskih poslova u svim poslovnim subjektima. U tom smislu, na ovom odsjeku izučavaju se osnovne računovodstvene kategorije, metode i tehnike ali i usavršavaju pojedina računovodstvena područja te stiču specijalistička znanja iz šireg područja računovodstva i revizije. Po završetku studija, studenti su osposobljeni kvalitetno odgovoriti svim izazovima računovodstvene i revizorske profesije.

Po završetku studija dobija se zvanje diplomirani ekonomista.

Diplomski rad

Diplomski rad je u pisanoj formi obrađen problem iz studijske oblasti fakulteta, odnosno odsjeka na kojem student studira, o temi koju student bira nakon ovjere zimskog semestra završne godine studija. Način izbora teme, izrade i odbrane diplomskog rada, reguliše se procedurom, odnosno, odgovarajućim opštim aktom kojeg donosi Senat.

Procedura za prijavu, odobrenje teme, izradu i odbranu diplomskog rada – pogledaj

Student je dužan prijaviti temu diplomskog rada do kraja zimskog semestra tekuće akademske godine. Prilikom prijave teme diplomskog rada potrebno je popuniti i dostaviti sljedeće formulare:

Prijava za diplomski rad – pogledaj

Student je dužan prilikom izrade diplomskog rada pridržavati se odgovarajućeg uputstva usvojenog od strane Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta.

Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici – pogledaj

U toku procedure prijave i izrade diplomskog rada student ima pravo predati zahtjev za promjenu mentora uz navođenje razloga. Ovo pravo student može koristiti samo jedanput.

Zahtjev za promjenu mentora – pogledaj

Studenti koji su okončali proces izrade diplomskog rada su dužni u Studentsku službu dostaviti:

  • Izvještaj mentora o diplomskom radu 
  • Četiri primjerka ukoričenog diplomskog rada (spiralni uvez nije dozvoljen)

Nastavni plan

Za generacije studenata upisane od 2005/06. do 2012/13. akademske godine korišten je nastavni plan i program donešen prilikom osnivanjem Fakulteta.

Nastavni plan i program-2005/06. – pogledaj

Prateći savremene trendove i naučna dostignuća u oblasti ekonomskih nauka od akademske godine 2012/2013. na snazi je inovirani i unaprijeđeni nastavni plan. Time se nastoji doprinijeti podizanju kvaliteta obrazovanja, internacionalizaciji studija i akreditaciji diploma.

Nastavni plan i program – 2012/13. pogledaj

Statut UNZE predviđa redovne izmjene nastavnih planova i programa, ne prije četiri godine (član 183.). U skladu s tim Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici (UNZE)
imenovalo je Radnu grupu za pripremu prijedloga izmjena nastavnog plana i programa.

Nastavni plan i program 2018/2019.

  • Odsjek za menadžment – pogledaj
  • Odsjek za finansije i računovodstvo – pogledaj

Inovirani nastavni plan i program dodiplomskog studija 2022/2023.

  • Odsjek za menadžment – pogledaj
  • Odsjek za finansije i računovodstvo – pogledaj

Uslovi upisa

Upis u prvu godinu I ciklusa studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Univerziteta u Zenci, za onaj broj mjesta na koji je Vlada Kantona dala prethodnu saglasnost.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.

Rangiranje kandidata za upis se vrši na osnovu općeg uspjeha i pojedinačnog uspjeha iz predmeta Matematika i BHS jezika, a koje je kandidat ostvario u srednjoj četverogodišnjoj školi. Prijemnog ispita nema.

Prelazak sa drugih fakuteta

Studenti drugih univerziteta, kao i studenti unutar Univerziteta (prelazak s jednog programa studija na drugi) mogu prijeći i nastaviti studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u kojem slučaju mu se priznaju položeni ispiti u cjelosti ukoliko postoji istovjetnost nastavnih programa.Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta utvrđuje se razlika i student ju je dužan položiti.

Zahtjev za prelazak uz ovjerene nastavne planove i programe položenih predmeta te uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, student podnosi u Studentsku službu, najkasnije do 15.09. tekuće godine.

en_USEN