E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

SAMIRA MAHMIĆ - ODBRANA DIPLOMSKG

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

Broj: 06-100-305-73/23
Zenica, 23.01.2023.

O B A V I J E S T

o terminu odbrane diplomskog rada iz predmeta

 

Finansijska tržišta i institucije

 Kandidat: Mahmić Samira

TEMA:

ŽIVOTNO OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI: PREGLED STANJA I UTJECAJ PANDEMIJE COVD-19 NA INDUSTRIJU

 

Komisija:

  1. prof. dr. sc. Nedžad Polić, predsjednik
  2. doc.dr.sc. Jasmina Džafić, mentor i član
  3. prof.dr.sc. Hasan Mahmutović, član
  4. Nermana Mahmić Muhić, MA, viši asistent sekretar komisije

 

Datum odbrane: 02.02.2023. godine sa početkom u 14:00 sati

Mjesto odbrane: Sala NNV-a  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Dekan: prof. dr. sc. Alaudin Brkić

Arhiva