Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Alma Numić MA

Viši referent za studentska pitanja

Benjamin Agić

Referent za studentska pitanja

Radno vrijeme

Studentska služba: od 08:00 do 16:00 sati
Rad sa studentima: od 10:00 do 13:00 sati
Pauza: od 13:00 do 13:30 sati

Adresa: Fakultetska b.b.

Telefon: + 387 32/460-467, 32/460-444

E-mail: benjamin.agic@unze.ba

E-mail: alma.numic@unze.ba

Aktivnosti službe

Služba za rad sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici postoji od dana osnivanja Fakulteta. Njen rad je prvenstveno usmjeren na kontakte sa studentima.

Poslovi koje obavlja služba za rad sa studentima:

 1. Sarađuje sa studentima i nastavnim osobljem
 2. Neposredno sarađuje sa predstavnicima studentskih organizacija
 3. Obavlja sve administrativne poslove vezane za studente: 
  • pružanje svih vrsta informacija
  • vođenje personalnih dosijea studenata
  • izdavanje raznih vrsta uvjerenja (o statusu studenta, o položenim ispitima, o diplomiranju)
 4. Upisi (ispisi) studenata u matične knjige i studentske kartone
 5. Evidencija ocjena
 6. Prijem i distribucija ispitnih prijava u vrijeme ispitnih rokova

Obrasci

Zahtjevi

 1.  Zahtjev za ocjenu i odbranu diplomskog rada uz dostavu izvještaja  – pogledaj
 2.  Zahtjev za ozvaničenje diplomskog – pogledaj
 3.  Zahtjev za izdavanje uvjerenja – pogledaj
 4.  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o završenom I, II i III ciklusu – pogledaj
 5.  Za prelazak sa jednog programa studija na drugi unutar UNZE – pogledaj
 6.  Za provjeru znanja pred komisijom – pogledaj
 7.  Za promjenu studijskog odsjeka – pogledaj
 8.  Za promjenu statusa studenta (iz vanrednog/redovnog samofin. u status redovnog) – pogledaj
 9.  Za promjenu statusa studenta (iz redovnog/redovnog samofin. u status vanrednog) – pogledaj
 10.  Za promjenu mentora – pogledaj
 11.  Zahtjev za priznavanje ispita – pogledaj
 12.  Zahtjev za prelazak sa drugog Univerziteta – pogledaj
 13.  Za ponovnim stjecanjem statusa studenta – pogledaj
 14.  Za mirovanje statusa studenta – pogledaj
 15.  Za izdavanje uvjerenja – pogledaj
 16.  Zahtjev za ispis – pogledaj
 17.  Revers – pogledaj

Molbe

 1.  Za plaćanje upisnine na rate (I ciklus) – pogledaj
 2.  Za plaćanje upisnine na rate (II ciklus) – pogledaj
 3.  Molba – pogledaj

Uplatnice dodiplomski studij

 1. Upisni materijal na prvu godinu – redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – pogledaj
 2. Nastavni plan i progran – redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – pogledaj
 3. Troškovi upisa na prvu godinu – redovni studij – pogledaj
 4. Troškovi upisa na prvu godinu – redovan samofinansirajući – pogledaj
 5. Troškovi upisa na prvu godinu – vanredan studij – pogledaj
 6. Revers – pogledaj
 7. Upisni materijal u višu godinu – redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – pogledaj
 8. Troškovi upisa na višu godinu – redovni studij – pogledaj
 9. Troškovi upisa na višu godinu – redovni samofinansirajući – pogledaj
 10. Troškovi upisa na višu godinu – vanredan studij – pogledaj
 11. Upisni mateijal za obnovu godine – redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – pogledaj
 12. Obnova godine – redovni studij – pogledaj
 13. Obnova godine – redovni samofinansirajući – pogledaj
 14. Obnova godine – vanredni studij – pogledaj
 15. Priznavanje ispita – redovni i redovni samofinansirajući – pogledaj
 16. Priznavanje ispita – vanredni – pogledaj
 17. Ispis – redovni i redovni samofinansirajući – pogledaj
 18. Ispis – vanredni – pogledaj
 19. Prijava na konkurs – redovni i redovni samofinansirajući – pogledaj
 20. Prijava na konkurs – vanredni – pogledaj
 21. Uvjerenje (razne svrhe) – redovni i redovni samofinansirajući – pogledaj
 22. Uvjerenje (razne svrhe) – vanredni – pogledaj
 23. Uvjerenje o diplomiranju – redovni i redovni samofinansirajući – pogledaj
 24. Uvjerenje o diplomiranju – vanredni – pogledaj
 25. Izrada i odbrana diplomskog ili završnog rada – redovni i redovni samofinansirajući – pogledaj
 26. Izrada i odbrana diplomskog ili završnog rada – vanredni – pogledaj
 27. Izrada diplome, potpis diplome, iznajmljivanje toge, izrada panoa – redovni i redovni samofinansirajući – pogledaj
 28. Izrada diplome, potpis diplome, iznajmljivanje toge, izrada panoa – vanredni – pogledaj
 29. Polagnje ispita u imartikulantskom stažu  – redovni i redovni samofinansirajući – pogledaj
 30. Polaganje ispita u imartikulantskom stažu – vanredni – pogledaj
 31. Uvjerenje o položenim ispitima – redovni i redovni samofinansirajući – pogledaj
 32. Uvjerenje o položenim ispitima – vanredan – pogledaj

Uplatnice master studij

 1. Upisnina – redovan – pogledaj
 2. Upisnina – redovan samofinansirajući – pogledaj
 3. Nastavni plan i progran – redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – pogledaj
 4. Uvjerenje o sticanju akademskog zvanja magista – redovan – pogledaj
 5. Uvjerenje o sticanju akademskog zvanja magistar – redovan samofinansirajući – pogledaj
 6. Odbrana magistarskog rada – redovan – pogledaj
 7. Izrada i odbrana magistarskog rada – redovan samofinansirajući – pogledaj
 8. Komisijski ispit – redovan – pogledaj
 9. Ispiti – redovan samofinansirajući – pogledaj
 10. Diploma o sticanju akademskog zvanja – redovan – pogledaj
 11. Diploma o sticanju akademskog zvanja – redovan samofinansirajući – pogledaj
 12. Ovjera i potpis diplome – radovan – pogledaj
 13. Ovjera i potpis diplome – redovan samofinansirajući – pogledaj
 14. Iznajmljivanje toge za potrebe promocije – redovan – pogledaj
 15. Iznajmljivanje toge za potrebe promocije – redovan samofinansirajući – pogledaj
 16. Saglasnost potencijalnog mentora – pogledaj

Uplatnice doktorski studij

 1. Mentorstvo – pogledaj
 2. Komentor – pogledaj
 3. Komisija za ocjenu i odbranu doktorskog rada – pogledaj
 4. Komisija za ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme – pogledaj
 5. Podaci za uplatu kod odbrane doktorske disertacije- pogledaj

Ostali obrasci

 1.  Saglasnost potencijalnog mentora
en_USEN