E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

TRAKO AMINA - ODBRANA DIPLOMSKOG

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

Broj: 06-100-305-592/23
Zenica, 30.05.2023.

O B A V I J E S T

o terminu odbrane diplomskog rada iz predmeta

 

Bankarstvo

 Kandidat: Trako Amina

TEMA:

MJERE KONCENTRACIJA I BANKARSKA STABILNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Komisija:

  1. Prof.dr.sc. Jasmin Halebić, predsjednik komisije
  2. Prof.dr.sc. Almir Alihodžić, član i mentor
  3. Prof.dr.sc. Rifet Đogić, član
  4. Esmir Husetović, MA, viši asistent

 

Datum odbrane: 06.06.2023. godine sa početkom u 12:30 sati

Mjesto odbrane: Sala NNV-a  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Dekan: prof. dr. sc. Alaudin Brkić

Arhiva