Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Opšte informacjie

Dramatične promjene nakon globalne finansijske i ekonomske krize i zahtjeva privredne prakse za novim profilima stručnjaka, uslovili su i brzi odgovor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici koji kroz ovaj studijski program nudi novi model visokog obrazovanja na trećem ciklusu studija, usklađen sa zahtjevima bolonjske deklaracije i iskazanim potrebama realnog sektora.
Uvažavajući potrebe tržišta rada kao i potrebe akademske zajednice, omogućujemo školovanje studentima na jednom studijskom programu III ciklusa studija pod nazivom Poslovna Ekonomija, u okviru dva slјedeća modula:

1. Menadžment (uže naučne oblasti: menadžment i organizacija i marketing)
2. Finansije i računovodstvo (uže naučne oblasti: finansije, računovodstvo i revizija)

Studijski program na III ciklusu studija u oba svoja modula je kompatibilan sa studijskim programima I i II ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Realizacijom studijskog programa na III ciklusu studija Poslovna ekonomija, studenti koji su uspješno savladali prethodna dva ciklusa studija i stekli akademsko zvanje mastera ekonomije – 300 ECTS bodova, stekli bi mogućnost nastavka akademskog obrazovanja na doktorskim studijima, tj. na III ciklusu studija.

Doktorski studij traje tri studijske godine, odnosno šest semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. Student doktorskog studija u obavezi je okončati doktorski studij i odbraniti doktorski rad u roku od šest godina, računajući od akademske godine u kojoj je upisan na doktorski studij.  Izuzetno,  prethodni rok, na zahtjev kandidata se može produžiti najduže za još jednu akademsku godinu, ako postoje opravdani razlozi za produženje, o čemu odluku donosi naučno-nastavno vijeće fakulteta. Ako kandidat ne izvrši sve obaveze u prethodno definisanim rokovima, postupak za stjecanje naučnog stepena doktora nauka obustavit će se rješenjem dekana, na prijedlog Vijeća doktorskog studija, čime student gubi status studenta.

Uslovi u kojima je fakultet postojao i opstajao permanentno su nametali potrebu školovanja stručnjaka iz oblasti savremenog poslovanja kao što su: menadžment, preduzetništvo, bankarstvo, marketing, računovodstvo, revizija, poslovne finansije, osiguranje, lјudski resursi, poslovna informatika, ekonomska analiza i politika, međunarodna ekonomija, itd. Uporedo sa time, Ekonomski fakultet je davao potrebna znanja za naučna istraživanja u raznim oblastima savremene ekonomske nauke.
Sa težnjom ka uspostavlјanju izvrsnosti u visokom obrazovanju, studij na III ciklusu studija, tj. na doktorskim studijima buduće doktore ekonomskih nauka osposobiće za napredna istraživanja i primjenu savremene matematičko-statističke aparature za sprovođenje složenih, multidisciplinarnih istraživanja, kao i za kritički osvrt i analizu postojećih teorija iz oblasti ekonomije i menadžmenta, s cilјem otkrivanja novih saznanja i razvoja nauke.

Sa naučnim zvanjem doktora ekonomskih nauka, svršeni studenti biće osposoblјeni za samostalni i timski naučnoistrživački rad u naučnoistraživačkim institutima, institucijama visokog obrazovanja, razvojnim centrima, institucijama i organizacijama vladinog i nevladinog sektora, međunarodnim projektnim timovima kao i u relanom finansijskom i nefinansijskom poslovnom sektoru. Takođe, biće osposoblјeni da upravlјaju razvojnim projektnim timovima i da rukovode preduzećima i institucijama u svim sektorima.

Studijski programi

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici organizuje i izvodi doktorski studij u skladu sa studijskim programima i nastavnim planovima i programima u okviru dva modula:

 • Modul-1 koji obuhvata dvije uže naučne oblasti i to: menadžment i organizacija i marketing
 • Modul-2 koji obuhvata dvije uže naučne oblasti i to: finansije i računovodstvo i revizija

Struktura doktorskog studija u ECTS

 • Predmeti (3O+2I) – 50 ECTS
 • Doktorski rad (priprema prijave, izrada i odbrana rada) – 46 ECTS
 • Samostalni naučno-istraživački rad – 50 ECTS
 • Doktorski rad (priprema prijave, izrada i odbrana rada) – 84 ECTS

Ukupno: 180 ECTS

Nakon završetka doktorskog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak doktorskog studija i sticanje akademskog stepena doktora ekonomskih nauka (dr. sc.).

 

Lista predmeta

Prva godina

Prvi semestar

 1. Ekonometrija (30 + 30) 
  • Prof. dr. sc. Almira Arnaut-Berilo
  • Prof. dr. sc. Jasmina Okičić
 2. Savremene kvantitativne i kvalitativne metode u ekonomiji (30 + 30)
  • Prof. dr. sc. Emir Agić
  • Prof. dr. sc. Senad Fazlović
 3. Obavezni modularni predmet – odabrane teme (30)
  • Prof. dr. sc. Dijana Husaković
  • Prof. dr. sc. Nino Serdarević
  • Prof. dr. sc. Rifet Đogić
  • Prof. dr. sc. Nenad Brkić
  • Prof. dr. sc. Almir Peštek
  • Prof. dr. sc. Željko Rička
  • Prof. dr. sc. Nedžad Polić
  • Prof. dr. sc. Almir Alihodžić

Drugi semestar

 1. Izborni modularni predmet (20)
 2. Izborni modularni predmet (20)
 3. Izrada Nacrta prijave doktorske disertacije* 

* Izrada Nacrta prijave doktorske disertacije podrazumijeva:

 • prikaz naučnog problema
 • prepoznavanje predmeta istraživanja
 • identifikovanje ciljeva istraživanja
 • prepoznavanje naučnih metoda
 • markiranje radne hipoteze
 • identifikovanje osnovnih varijabli

Druga godina

Treći semestar

 1. Izrada konačne verzije prijave doktorske disertacije*
 2. Aktivnosti samostalnog naučno-istraživačkog rada**

Četvrti semestar

 1. Odbrana konačne verzije prijave doktorske disertacije
 2. Aktivnosti samostalnog naučno-istraživačkog rada

*Izrada konačne verzije doktorske disertacije podrazumijeva slijedeće aktivnosti:

 • operacionaliziranje identifikovanih varijabli
 • utvrđivanje modela istraživanja
 • oblikovanje glavne i pomoćnih hipoteza
 • određivanje uzorka istraživanja
 • prikazivanje korištene literature
 • predlaganje rokova izrade

**Ove aktivnosti podrazumijevaju objavljivanje naučno-istraživačkih radova u referentnim časopisima, učešće sa referatom na naučnim konferencijama a koje na zahtjev doktoranta verificira Vijeće doktorskog studija a na prijedlog komisije koju je Vijeće doktorskog studija imenovalo.

Treća godina

Peti semestar

 1. Rad na doktorskoj disertaciji
 2. Aktivnosti samostalnog naučno-istraživačkog rada

Šesti semestar

 1. Rad na doktorskoj disertaciji (finalizacija – saglasnost mentora)
 2. Odbrana doktorske disertacije

Ostale informacije

Stručno tijelo

Vijeće doktorskog studija rješava sva pitanja koja se odnose na organizaciju i tok studiranja, te predlaže odluke koje donosi NNV fakulteta, a u vezi su sa studijem (komisije i sl.).

Odlukom Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3297/23 od 28.09.2023. godine imenuju se članovi Vijeća doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici (u daljem tekstu: Vijeće studija) za akademsku 2023/2024. godinu, kako slijedi:

a) Članovi Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici (vanredni i redovni profesori):

  1. r.prof.dr.sc. Dijana Husaković, Katedra za menadžment, Predsjedavajuća Vijeća studija,
  2. v.prof.dr.sc. Dženan Kulović, Katedra za menadžment, član,
  3. r.prof.dr.sc. Rifet Đogić, Katedra za menadžment, član,
  4. r.prof.dr.sc. Suvad Isaković, Katedra za menadžment, član,
  5. r.prof.dr.sc. Jasmin Halebić, Katedra za ekonomsku teoriju i politiku, član,
  6. v.prof.dr.sc. Nino Serdarević, Katedra za finansije i računovodstvo, član,
  7. r.prof.dr.sc. Almir Alihodžić, Katedra za finansije i računovodstvo, član,
  8. r.prof.dr.sc. Nedžad Polić, Katedra za finansije i računovodstvo,

c)  Predstavnik studenata III ciklusa studija

  1. izabrani predstavnik studenata III ciklusa studija za akademsku 2023/2024. godinu, član,

c)  Nastavnici-nositelji predmeta na doktorskom studiju, a koji nisu članovi Naučno-nastavnog vijeća:

  1. prof.dr.sc. Almira Arnaut- Berilo, član
  2. prof.dr.sc. Emir Agić, član,
  3. prof.dr.sc. Adisa Delić, član,
  4. prof.dr.sc. Almir Peštek, član,
  5. prof.dr.sc. Beriz Čivić, član,
  6. prof.dr.sc. Dijana Vuković, član,
  7. prof.dr.sc. Ševala Isaković-Kaplan, član,
  8. prof.dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, član,
  9. prof.dr.sc. Azra Bajramović, član,

Za sekratara Vijeća studija se predlaže Esmir Husetović, MA, viši asistent.

Nastavni plan i program

Nastavni plan – pogledaj

Nastavni program – pogledaj

Školarine i naknade

1. Prvi upis u godinu studija 3150,50 KM

2. Ponovni upis u istu godinu studija po nepoloženom ispitu 500,00 KM

3. Mentor 3175,20 KM

4. Komentor 546,48 KM

5. Komisija za ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme za izradu doktorskog rada 1234,80 KM

6. Komisija za ocjenu i odbranu doktorskog rada 1764,00 KM

7. Troškovi oglasa 110,00

8. Promocija doktoranata 250,00 KM

9. Štampani materijali 200,00 KM

10. Izrada diplome trećeg ciklusa studija 50,00 KM

11. Priznavanje ispita 100,00 KM

12. Nastavni plan i program 10,00 KM

13. Uvjerenje o statusu 10,00 KM

14. Uvjerenje o položenim ispitima 20,00 KM

15. Prijava za komisijsko polaganje ispita 60,00 KM

16. Ispisnica 50,00 KM

17. Revers za podizanje dokumenata 5,00 KM

Odluka o visini školarine i ostalim naknadama studenata III ciklusa studija akademska 2022-2023 – pogledaj

en_USEN